6. 5. 2024 16:36

Žádost o vydání voličského průkazu

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Voličské průkazy

(§ 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů)

 

Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, může na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Voličské průkazy budou vydávány pouze na základě písemné žádosti podané obecnímu úřadu (popř. zastupitelskému úřadu, je-li volič u tohoto zapsán ve zvláštním seznamu).

Volič může písemně požádat o voličský průkaz od 27. února 2024 (ode dne vyhlášení voleb) do pátku31. května 2024 do 16:00 h­odin (do této doby musí být žádost obecnímu úřadu doručena) Pokud bude žádost doručena déle, není zaručeno včasné dodání na adresu žadatele. Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (je-li žádost podávána poštou, popř. doručována jinou osobou). Ověření podpisu u správních úřadů je v daném případě osvobozeno od správního poplatku, neboť se jedná o úkon související s využitím volebního práva (§ 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 S­b.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické podobě, bude-li tato opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo bude zaslána prostřednictvím datové schránky.

 

V případě osobního podání žádosti voličem(nejpoz­dějido 5. června 2024 do 16:00 hodin) postačí, pokud pracovník úřadu ověří totožnost voliče pomocí platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu a učiní o tom záznam.

 

Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve ve čtvrtek 23. května 2024, a to:

  • osobně voliči,
  • osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče k převzetí voličského průkazu,
  • voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím uvedenou adresu (do vlastních rukou).

 

Upozorňujeme, že při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat jeho duplikát!

Přílohy
Žádost_o_vydání_voličského_průkazu_-_volby_do_EU.docx 15.99 kB Stáhnout

Další aktuality

7. 6. 2024

Výlet nejen pro důchodce

Platí pro: Celou obec