CZECH POINT

OvKa - logo CzechPOINT full verze 26.3
Ověřené výstupy z CzP se vydávají v budově Obecního úřadu v Bačetíně, č.p. 100, v prvním patře v kanceláři účetní nebo starostky. 

Žádat o výpis lze v úředních dnech v pondělí a středu od 8:00 do 18:00 a  dále ve čtvrtek od 8:00 do 12:00.

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

1. Výpis z Katastru nemovitostí

Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě  musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

2. Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.                                                     

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 50,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 10,- Kč.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 50,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 10,- Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis týká. Osoba, které lze výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

Vydání tohoto výpisu je zpoplatněno částkou 50,- Kč.

5. Výpis z Insolvenčního rejstříku

Výpis lze požadovat na základě Identifikačního čísla organizace - výpis bude vyžádán vzhledem k organizaci zadaného identifikačního čísla nebo Osobních údajů - výpis bude vyžádán vzhledem ke konkrétní osobě na základě jejích identifikačních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo).

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

6. Výpis bodového hodnocení řidiče

Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Správní poplatek, který žadatel zaplatí je za první stránku 50,- Kč. 

7. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu  kvalifikovaných dodavatelů

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kriterií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 50,-Kč. Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 10,- Kč.

8. Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatele autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

9. Výpis z Rejstříku trestů pro právnickou osobu

Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.  Správní poplatek za vydání výpisu je ve výši 50 Kč.

Poplatky CzechPoint

- výpis z katastru nemovitostí ................................................. 100 Kč / první strana, 50 Kč každá další strana
- výpis z obchodního rejstříku .................................................. 50 Kč / první strana, 10 Kč každá další strana
- výpis z živnostenského rejstříku ..............................................50 Kč / první strana, 10 Kč každá další strana 
- výpis z registru živnostenského podnikání - fyzická os........50 Kč / první strana, 10 Kč každá další strana
- výpis z registru živnostenského podnikání - práv. os. .........50 Kč / první strana, 10 Kč každá další strana
- výpis z insolvenčního rejstříku ..............................................100 Kč / první strana, 50 Kč každá další strana
- výpis z bodového hodnocení řidiče ...................................... 50 Kč / první strana
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů......................50 Kč / první strana, 10 Kč každá další strana
- výpis z rejstříku trestů...............................................................50 Kč / jedna strana
- výpis z registru účastníků provozu modulů autovraků ...... 50 Kč / první strana
- výpis podání podle §72 živnostenskéo zákona .....................50Kč / první strana
- konverse dokumentů.............................................................. 30 Kč / jedna strana, 30 Kč každá další strana

Jste zde: Home Czech Point