Poskytování informací, příjem podání

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

Žádosti o informace

1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
Pondělí 14:00 – 18:00 hodin
Středa 15:00 – 18:00 hodin
2. Telefonické podání: 494 665 604
3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje -li žadatel infomaci takto poskytnutou za dotačující, je třeba podat žádost písemně
4. Formulář písemné žádosti naleznete na konci této stránky a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@bacetin.cz nebo poštou na adresu Obecní úřad Bačetín, Bačetín 100, 518 01 Dobruška

Příjem žádosti a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
Pondělí 14:00 – 18:00 hodin
Středa 15:00 – 18:00 hodin
Telefonické podání: 494 665 604
Poštou na adresu: Obecní úřad Bačetín, Bačetín 100, 518 01 Dobruška
Elektronicky na e-mail: ou@bacetin.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 4k6apeb

V případě, že je žádost podáná ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijel, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat tyto náležitosti:
- komu je žádost určena
- jaká konkrétní informace je požadována
- kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti – do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona)-

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná přiliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplnynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a) zákona ) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

– odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
- krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání rozhoduje:

– obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
- krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhnodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Poplatky CzechPoint

– výpis z katastru nemovitostí .............­.............­.............­.......... 100 Kč / první strana, 50 Kč každá další strana
- výpis z obchodního rejstříku .............­.............­.............­........... 50 Kč / první strana, 10 Kč každá další strana
- výpis z živnostenského rejstříku .............­.............­.............­.......50 Kč / první strana, 10 Kč každá další strana
- výpis z registru živnostenského podnikání – fyzická os........50 Kč / první strana, 10 Kč každá další strana
- výpis z registru živnostenského podnikání – práv. os. .........50 Kč / první strana, 10 Kč každá další strana
- výpis z insolvenčního rejstříku .............­.............­.............­.......100 Kč / první strana, 50 Kč každá další strana
- výpis z bodového hodnocení řidiče .............­.............­............ 50 Kč / první strana
- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů...­.............­......50 Kč / první strana, 10 Kč každá další strana
- výpis z rejstříku trestů.......­.............­.............­.............­.............­....50 Kč / jedna strana
- výpis z registru účastníků provozu modulů autovraků ...... 50 Kč / první strana
- výpis podání podle §72 živnostenskéo zákona .............­........50Kč / první strana
- konverse dokumentů....­.............­.............­.............­.............­...... 30 Kč / jedna strana, 30 Kč každá další strana

Ostatní poplatky

– Vidimace – ověření kopie 30 Kč / strana
- Legalizace – ověření podpisu 30 Kč