Povinně zveřejňováné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název Bačetín

2. Důvod a způsob založení Obec Bačetín (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán. Obec: – je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce – je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu – vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající – pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura (seznam organizací):
Knihovna
Mateřská škola

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Obec Bačetín
Bačetín 100, 518 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Obec Bačetín
Bačetín 100, 518 01

4.3 Úřední hodiny: PONDĚLÍ: 15 : 00 – 18 : 00, STŘEDA: 8 : 00 – 12 : 00

4.4 Telefonní čísla:

4.6 Adresa internetové stránky

 www.bacetin.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:
- zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny ou@bacetin.cz
- osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické
podání.


Všeobecná pravidla elektronického podání:

1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní
úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich
podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn
elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených
zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává
orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému
datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").
2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je
učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou,
pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem
statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční
právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla
datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon
učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje
společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací
provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).
3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno
elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení
povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil
svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
.doc nebo .docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
.xls nebo .xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
.ppt nebo .pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
.odt (dokument OpenOffice Writer)
.ods (dokument OpenOffice Calc)
.odp (dokument OpenOffice Impress)
.rtf (textový standard RTF-DCA)
.txt (prostý text)
.pdf (dokument Adobe Acrobat)
.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

2. Maximální velikost datové zprávy:
Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové
schránky 10 MB.
3. Kontrola datové zprávy:
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém
datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky;
na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního
systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není
vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální
stanovenou velikost.
Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:
Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je
orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.
Součástí zprávy o potvrzení doručení je:
a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo
uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.
Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li
možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu
zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

4.8 Další elektronické adresy
ou@bacetin.cz
4.9 ID datové schránky
4k6apeb

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 1240132349/0800

6. IČ
00274682

7. DIČ
Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska
Vyhlášky a předpisy

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů

– návody pro řešení životních situací Řešení životních situací – Portál GOV

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzor licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Další povinně zveřejňované informace:
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace:
Nebyly zatím žádné informace požadovány.
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a
seznamy:
http://www.rzp.cz/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik